Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Huurdersvereniging Inbreng

Artikel 1 – Lidmaatschap
De aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij leden van het algemeen bestuur. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 2 – Zittingsduur bestuursleden
De zittingsduur van bestuursleden is drie jaar. Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld:
1e jaar – voorzitter + twee bestuursleden
2e jaar – secretaris + twee bestuursleden
3e jaar – penningmeester + twee bestuursleden

Artikel 3 – Tot lid van het bestuur zijn niet verkiesbaar
Bestuursleden en personeel van woningcoöperaties en zij die zich op ambtelijk niveau bezig houden met het volkshuisvestingsbeleid. Dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur. 75% van de bestuursleden moet uit huurders bestaan.

Artikel 4 – De taken van het dagelijks bestuur zijn omschreven in de statuten
4.a Daarnaast zal de penningmeester de goedkeuring van het dagelijks bestuur nodig hebben voor betalingen boven € 250,00.
4.b Alle rekeningen en nota’s dienen op naam van de vereniging te worden gesteld.
4.c Financiële middelen dienen op een rekening te worden gedeponeerd op een door het bestuur te bepalen wijze.
4.d Kwaliteitszetels worden per commissie geregeld in samenspraak met het algemeen bestuur.
4.e Eigendommen van de Huurdersvereniging Inbreng die bij het bestuur of leden in gebruik zijn, dienen in ordentelijke staat overgedragen te worden aan de daarvoor bestemde personen, bij het verlaten van functie of opzegging van hetlidmaatschap. Een lijst met beschrijving van eigendommen dient in bewaring te zijn bij het dagelijks bestuur.

Artikel 5 – Vergaderingen
Ledenvergaderingen van de Huurdersvereniging zijn alleen toegankelijk voor leden en genodigden. Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als zij nodig acht, maar minstens 3 maar per kalenderjaar. Bestuursvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en genodigden. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden (zie artikel 10 van de statuten).

Artikel  6
a. Het dagelijks bestuur regelt de agenda en bereidt de vergadering voor.
b. De te benoemen commissaris die namens de Huurdersvereniging Inbreng zitting neemt in de raad van commissarissen van de woningbouwvereniging wordt op voordracht van het bestuur, met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden tijdens de ledenvergadering gekozen.

Artikel 7
De activiteiten dienen te geschieden in het werkgebied van Woonlinie met inachtneming van hetgeen in artikel 2a van de statuten omschreven staat.

Artikel 8 – Commissaris namens Inbreng bij Woononderneming Woonlinie
8.1 De man/vrouw die als commissaris namens Inbreng een zetel inneemt bij Woononderneming Woonlinie, wordt aangesteld door het bestuur van Inbreng.
8.2 De commissaris treedt om de drie jaar af. Drie maanden voor de ledenvergadering zal het aftreden bekend gemaakt worden aan de leden. Alle leden kunnen kandidaten voorstellen aan het bestuur.
8.3 Op de ledenvergadering zal het bestuur bekend maken wie de kandidaten waren en welke kandidaat door het bestuur is gekozen. Voorwaarde is dat deze persoon lid is of wordt van Inbreng. Een affiniteit met huurwoningen strekt tot aanbeveling.

Artikel 9
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet zal door het bestuur een beslissing genomen worden.
Alle latere bepalingen, in de notulen van de algemene ledenvergadering vervat, zullen evenals de reglementen gehandhaafd dienen te worden. Deze worden zo mogelijk eens per jaar als wijziging/aanvulling aan het reglement toegevoegd. Wanneer het bestuur dit wenselijk acht zullen reglementen en wijzigingen samengevat tot een vernieuwd reglement uitgebracht worden.
Ieder lid heeft het recht voorstellen in te dienen ter wijziging van de reglementen, doch deze dienen 2 weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ingediend te worden.
De leden zijn verplicht de eenmaal genomen besluiten en bepalingen van dit reglement na de komen. Bij geschil van mening over het uitleggen van dit reglement beslist het bestuur.

April 1995
Maart 2004