Statuten

Statuten Huurdersvereniging Inbreng

Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Huurdersvereniging Inbreng. Zij is gevestigd in de gemeente Woudrichem. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de dag van haar oprichting, zijnde de dato vierentwintig juni negentienhonderddrieënnegentig.

Doelstelling, taken en middelen
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
a.het behartigen van de belangen van de bewoners van huurwoningen in het werkgebeid van Woonlinie welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woningen als de woonomgeving;
b.het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders in de betrokken buurten;
c.het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de direkte woonomgeving.

Artikel 3
De doelstelling tracht de vereniging te realiseren door:
a.het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met verhuurders en overheden op elk niveau;
b.het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van de huurders ten aanzien van hun woningen en woonomgeving;
c.het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woningbouwbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen in buurten;
d.het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken terzake van het wonen en de woonomgeving in de betrokken buurten.

Artikel 4
De vereniging zal deze taken uitvoeren door middel van:
a.het inschakelen van zoveel mogelijk huurders bij de werkzaamheden en het werken in zo groot mogelijke openbaarheid naar de huurders toe;
b.het aanwenden van die middelen die via wettige wegen ten dienste van de huurders staan.

Artikel 5
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit:
a.contributie van de leden;
b.bijdragen en schenkingen;
c.renten en tegoeden.

Artikel 6
De vereniging kan zich als lid aansluiten bij een gelijkgerichte landelijke organisatie en/of andere samenwerkingsvormen in haar omgeving.

Organisatie
Artikel 7
1.Leden van de vereniging zijn huurders en andere bewoners van huur- en/of koopwoningen in het werkgebied van ‘Woonlinie’, die de wens te kennen hebben gegeven lid van de vereniging te willen worden.
2.Het lidmaatschap eindigt door:
a.opzegging;
b.royement. Een lid kan op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering worden geroyeerd wanneer hij de belangen van de vereniging heeft geschaad. Een besluit tot royement van een lid wegens het weigerachtig zijn de contributie te betalen, kan worden genomen door het bestuur;
c.verhuizing uit het werkgebied van ‘Woonlinie’;
d.overlijden.

Artikel 8
1.Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste vijftien leden die allen uit en door de leden worden gekozen.
2.De dorpen, die tot het werkgebied als genoemd in artikel 2 behoren, dienen naar evenredigheid van het aantal leden in het bestuur te zijn vertegenwoordigd.
3.Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, alsmede een penningmeester.
4.De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaren. Het rooster van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld. Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar.
5.Bestuursleden kunnen, indien zij naar de mening van de leden het belang van de vereniging hebben geschaad of hun taken niet naar behoren vervullen, uit hun functie worden ontheven. Een besluit daartoe zal met twee/derde meerderheid van het totaal aantal geldige stemmen moeten worden aangenomen.

Artikel 9
1.Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
2.De voorzitter en een der overige leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten -zulks onverminderd de bevoegdheid van het gehele bestuur om de vereniging conform de wet te vertegenwoordigen-.
3.Tot de taak van de voorzitter behoort het bijeenroepen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het leiden van deze vergaderingen.
4.Tot de taak van de secretaris behoren:
a.het verzorgen van de verslagen van de vergaderingen;
b.het jaarlijks uitbrengen van het jaarverslag van de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar.
5.Tot de taken van de penningmeester behoren:
a.het beheren van de financiële middelen van de vereniging;
b.het jaarlijks uitbrengen van een financieel jaarverslag, ondermeer inhoudende de balans en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar;
c.het innen van contributie.

Artikel 10
1.Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze ledenvergadering dient in elk geval voor dertig juni van ieder jaar plaats te vinden ter behandeling van de verslagen van de secretaris en penningmeester conform artikel 9 lid 4 en 5 van de statuten.
2.De besluitvorming op de ledenvergadering geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
3.Indien tenminste tien procent (10%) van het aantal ingeschreven leden de bijeenroeping van een ledenvergadering wenst en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, is de voorzitter gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een ledenvergadering bijeen te roepen. Voor het overige stelt het bestuur de data van de vergadering vast, alsmede de agenda.
4.Het bestuur vergadert zo dikwijls als door de bestuursleden noodzakelijk wordt geacht.

Financiële controle
Artikel 11
1.De ledenvergadering benoemt elk jaar op de in artikel 10 lid 1 genoemde vergadering een financiële controle-commissie.
2.Deze commissie bestaat uit twee leden van de vereniging, welke niet in familierelatie mogen staan tot één der bestuurders of deel uit mogen maken van het bestuur van de vereniging.
3.Elk jaar treedt het langstzittende lid van de commissie af en is niet terstond herkiesbaar.
4.De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 10 lid 1.
5.In afwijking van het gestelde in lid 3 treedt het eerste jaar na oprichting van de vereniging een der commissieleden af na loting.

Wijziging en ontbinding
Artikel 12
1.Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, met tenminste tweederde van het aantal geldige stemmen.
2.Ingeval van wijziging van de statuten dienen de voorstellen tot wijziging tenminste een week voorafgaande aan de ledenvergadering aan de leden te worden toegezonden, of op een daartoe geschikte plaats ter inzage worden gelegd.
3.Ingeval van ontbinding der vereniging wordt het dan zittende bestuur belast met de vereffening van de vereniging, tenzij de ledenvergadering andere vereffenaars aanwijst. De bij vereffening aanwezige baten worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenkomen.

Slotbepaling
Artikel 13
Het huishoudelijk reglement en andere, binnen de vereniging vigerende reglementen mogen niet strijdig zijn met deze statuten. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, tenzij hierin door het huishoudelijk reglement wordt voorzien.

Juni 1993
November 1997