Algemene leden vergadering 29 mei 2019

AGENDA:

 1. Opening met welkom, presentie en mededelingen
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2018
  1. Goedkeuring van het geschrevene
  2. Zaken uit de notulen
  3. Vragen, op- en/of aanmerkingen over het Jaarverslag 2018
 3. Financiën:
  1. Verslag van de kascontrolecommissie
  2. Uitleg / goedkeuring van uitgaven en begroting
  3. Dechargeren van de penningmeester
  4. Samenstellen van de kascontrolecommissie voor het jaar 2019
 4. Bestuursverkiezing:
  1. Aantredend: Mensen die geïnteresseerd zijn zitting te nemen in het bestuur kunnen zich melden bij een van de bestuursleden
  2. Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Sluijk en dhr. Oostveen
  3. Aftredend en niet herkiesbaar: Niemand
 5. Spreker Wethouder Peter van der Ven en een medewerker van Woonlinie zullen een presentatie geven over een actueel onderwerp
 6. PAUZE
 7. Vragen n.a.v. punt 5
 8. Vragen, suggesties en opmerkingen aan het bestuur
 9. Sluiting

JAARVERSLAG 2018

Aangezien er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur waren, moest HV Inbreng 2018 wederom afsluiten met slechts 6 bestuursleden. De werkzaamheden van secretaris zijn nog steeds verdeeld over mevrouw Franciska Jager en mevrouw Mieke van Alphen. Er is dan ook grote behoefte aan versterking voor het bestuur.

Het bestuur heeft ondanks de beperkte bezetting regelmatig op de geplande data vergaderd. Omdat de voorzitter, penningmeester en secretaris langdurig ziek zijn (geweest) of herstellend waren zij beperkt inzetbaar. De overleggen zijn overgenomen door de overige drie bestuursleden. Door deze ontwikkelingen is besloten dat het voorzitterschap vanaf dit jaar wordt overgenomen door de heer Ronny Hetjes. De heer Max Boogaarts wordt weer vicevoorzitter en gaat zich proberen meer in te zetten om de website en nieuwsbrieven wederom op de rit te krijgen.

Er zijn in 2018 weinig klachten binnengekomen bij onze vereniging. De klachten die we ontvingen zijn besproken met Woonlinie en Stienstra en in vrijwel alle gevallen is voor een oplossing gezorgd. Deze oplossingen zijn ook besproken met de melders

In 2018 is ook weer op reguliere basis overleg gevoerd met Woonlinie en Stienstra. Zowel tijdens persoonlijk overleg dan wel via e-mail. Deze besprekingen verlopen zoals gebruikelijk in de lijn der verwachting in een goede en constructieve sfeer.

De algemene ledenvergadering op 17 mei 2018 in Woudrichem had een mooie opkomst. De sprekers dat jaar waren de heer Marcel Van Dijck en mevrouw Margriet Gruiters die de actuele zaken hebben besproken. Hun verhaal kunt u lezen in de notulen van deze vergadering.

Als u huurder bent van Woonlinie heeft u wellicht ook in hun magazine gelezen dat zij een nieuwe website hebben. U kunt zich ook nog steeds aanmelden voor het klantpanel via www.woonlinie.nl/digitaal-klantpanel.nl

De heer Peter Van der Ven is dit jaar afgetreden als lid van de raad van commissarissen. Hij is nu wethouder van de nieuwe gemeente Altena. Als wethouder “Wonen” heeft hij ook volkshuisvesting in zijn portefeuille, we zijn hem dus niet helemaal kwijt! In het voorwoord van vorig jaar gerefereerde hij al dat bij Woonlinie de huurder centraal staat!! Dit geldt ook voor ons bestuur. Ondanks de beperkingen qua bestuursleden hebben we weer een jaar goed mogen af ronden.

Rest mij u van harte uit te nodigen op de komende ledenvergadering op 29 mei 2019. Deze bijeenkomst zal gehouden worden bij Restaurant De Koppelpaarden te Dussen. Wij beginnen om 20.00 uur. De uitnodiging vindt u in dit boekje.

Franciska Jager – Struijk, Secretaresse

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 17 mei 2018

Plaats: “De Lemmerskamp”, te Woudrichem

Aanwezige leden: zie presentielijst

Sprekers: De heer Van Dijck en mevrouw Gruijters (Woonlinie).

Aanwezige bestuursleden: De heer M. Boogaarts, de heer R. Hetjes, de heer C. Sluijk, de heer W. Oostveen, mevrouw M. van Alphen, mevrouw F. Jager – Struijk (tevens notulist)

1- Opening met welkom, presentie en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In bijzonder de heer Van Dijck en mevrouw Gruijters. De secretaresse heeft een huishoudelijke mededeling; of de aanwezige leden graag eerst de naam willen noemen voordat ze een vraag stellen. Verder zijn er al enkele foutjes in het boekje geconstateerd.

2 – Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017

Goedkeuring van het geschrevene; Geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De notulist wordt bedankt voor het goede werk

Zaken uit de notulen; Geen op- of aanmerkingen

Vragen, op- en/of aanmerkingen over het jaarverslag 2017; Er zijn geen op- of aanmerkingen. Dank aan de samenstellers voor het goede werk.

 

3 – Financiën

Verslag van de kascontrolecommissie; De heer Gelderblom heeft de kas gecontroleerd samen met de heer de Joode. De heer Gelderblom leest het verslag voor aan de aanwezigen. De kascommissie geeft goedkeuring.

Uitleg / goedkeuring van uitgaven en begroting; In de begroting 2018 is een contributie aan de Woonbond niet meegenomen. Er is een cursus gevolgd samen met andere huurdersverenigingen en er is een dwingende brief gekomen om lid te worden. De heer Van Andel en de overige leden zijn het ermee eens geen lid te worden van de Woonbond De heer Kant vraagt hoe we nu invulling gaan geven aan de nieuwe wetgeving. Mevrouw Van Alphen zegt dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Het is een goede corporatie waar wij het over het algemeen de meeste zaken mee doen, dat is het geluk van onze huurdersvereniging.

Dechargeren van de penningmeester;De penningmeester wordt gedechargeerd, gecomplimenteerd en bedankt voor haar inspanningen.

Samenstellen van de kascontrolecommissie voor 2018; De penningmeester stelt voor de beide heren volgend jaar weer voor te stellen. De heer Gelderblom gaat hiermee akkoord. Voor de vergadering over 2019 moet er een nieuwe commissie zijn.

 

4 – Bestuursverkiezing

Aantredend; Er hebben zich geen kandidaten gemeld.

Aftredend en herkiesbaar; Het hele bestuur gaat verder.

Aftredend en niet herkiesbaar; Niet van toepassing.

5 – Spreker 

De heer Marcel van Dijck en mevrouw Margriet Gruijters namens Woonlinie

Onderwerp: Toekomstplan 18+ en duurzaamheid.

De heer Van Dijck neemt het woord:

“Een thuis beleven met Woonlinie” Toekomstplan 18+. Het toekomstplan is gemaakt omdat er altijd wel wat gebeurd bij een woningbouw. Over alles wat wordt toegevoegd moet goed worden nagedacht. Een opgesteld rapport is om verder te kunnen kijken naar de toekomst. Missie en visie is een streefpunt. Huis en thuis voelen heeft alles met het huis te maken. Woonomgeving heeft de corporatie minder invloed op. Een huis moet betaalbaar, beschikbaar, duurzaam op maat en leefbaar zijn.

Mevrouw Gruijters licht het woordje “klantbeleving” toe. Er is meer meegedacht met de huurder en de woning/woonomgeving. Er worden geen standaard brieven gestuurd, maar op maat gewerkt. Voorheen waren de stenen leidend, nu de mensen, dit is een vertrekpunt. De heer Gelderblom geeft de nieuwe weg die is ingeslagen een beloning. Hij heeft heel lang last gehad van huisdieren van de buren. Woonlinie heeft hierin bemiddeld en is alles weer rustig geworden.

De heer Van Dijck zegt vervolgens dat de kernprincipes de volgende zijn:

 • Aandacht op maat
 • Met de + van Woonlinie
 • Gewoon samen doen
 • Gezond ondernemerschap

Er zijn een aantal doelen geselecteerd waar aan gewerkt gaat worden. Een paar van die doelen zijn tevredenheid, Woonlinie probeert die te meten door middel van een onafhankelijk bureau en de inzet van de consulenten. Het project “op de koffie” is een groot succes gebleken. Medewerkers gingen op de koffie bij ouderen, klagers (mensen die heel veel belden) en nieuwkomers/statushouders en buren van statushouders. Zo gaan ze de komende ronde naar een specifieke wijk in Hank. Hier moet 90% van de woningen bereikbaar zijn voor de inwoners in de laagste inkomenscategorie. De heer Van Dijck vraagt hoe men het liefst contact zou hebben met Woonlinie. De ene wil graag via email, chat, social media en de ander wil persoonlijk contact.

Klantcommunicatie is ook aangepast. Er is een digitaal klantpanel opgericht. Zo zijn ook de teksten voorgelegd aan deskundigen, mensen die ouder zijn en mensen van buitenlandse afkomst. Daarbij is duidelijk geworden dat de zinnen te lang waren. Het volgende gespreksonderwerp is duurzaamheid. Nieuwe woningen zouden per 2020 “gasloos” moeten zijn. Dit is een grote uitdaging om daarin bestaande woningen aan te passen naar CO2 neutraal. Daarnaast is het betaalbaar houden van deze woningen een uitdaging. Op landelijk niveau is er nog veel te doen, dat gaat niet over één nacht ijs. Nog een uitdaging is het gedrag van mensen zelf. Mevrouw Gruijters licht een aantal punten toe zoals het aanbieden van een keuzekaart voor duurzaamheid, maximale stimulering bij eigen initiatieven van huurder, overgang naar gasloos, informatie over duurzaamheid. Groene ambassadeurs worden ook ingezet om mensen meer wetenschap te geven over het verbeteren van de woonvaardigheden.

Woonlinie heeft ook nagedacht of de restwarmte van de tuinbouwkassen kan worden gebruikt. Verder roept mevrouw Gruijters iedere huurder op mee te denken en lid te worden van het klantpanel. Men krijgt dan 2 á 3 maal per jaar een vragenlijst, die met 10 minuten in te vullen is. Tevens is er een oproep voor de nieuwe website. In juni 2018 wordt gevraagd een half uurtje mee te werken aan een test voor de nieuwe website. Bv. huuropzegging of adreswijzigingen kunnen hiermee doorgeven worden.

6 – Pauze

7 – Vragen n.a.v. punt 5

 • De heer Kant vraagt hoe het straks gaat met één gemeente. Woongaard is werkzaam in het hele gebied, maar de huurders worden vertegenwoordigd door verschillende verenigingen.
 • De heer Van Dijck zegt dat het niet de zelfde corporaties zijn en ze ook niet dezelfde portefeuille hebben.
 • De heer Gelderbom vraagt of de huurprijs omhoog gaat doordat hij zonnepanelen heeft genomen.
 • Mevrouw Gruijters geeft uitleg hoe dat in zijn werk gaat. Er gaat nog wel wat aan veranderen omdat de huurprijzen niet duidelijk zijn in het basisbedrag. Er komt een verandering zodat het een apart servicecomponent wordt en niet meer in de basishuur terecht komt. Dit kan echter wel consequenties hebben voor de huurtoeslag.
 • De heer Munnik vraagt of het alleen nieuwe gevallen betreft. Mevrouw Gruijters zegt dat het bij nieuwe huurders wat makkelijker is vast te stellen, bestaande huurders is een ander verhaal.
 • De heer Duijster vraagt of Stienstra nog iets gaat doen aan energiebesparing. Daar is op dit moment geen antwoord op te geven omdat er niemand van Stienstra aanwezig is.
 • Mevrouw van Zijl vraagt wanneer de straat aangepast wordt. Tevens heeft zij een vraag die besproken wordt met het reguliere overleg met Woonlinie op 24 juni 2018, dit betreft de vlaggenhouders.
 • Mevrouw Van Zijl heeft ook een vraag over het kijkglas in de voordeur. Zij wil een camera bij de deurbel zodat mensen kunnen zien wie er voor de deur staan.
 • De heer Van Andel vraagt of hij geld terug krijgt voor de kraan als hij de woning verlaat. Het antwoord is afwijzend. Dan moet hij de kraan maar meenemen.

 8 – Vragen, suggesties en opmerkingen aan het bestuur

Er zijn verder geen vragen meer gesteld of opmerkingen aan het bestuur gemaakt.

9 – Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt sprekers en de aanwezigen voor alle inbreng.

                           ______________________________________________________________

CONTACTGEGEVENS HUURDERSVERENIGING

 

Algemeen;         info@hvinbreng.nl

Bestuur;            bestuur@hvinbreng.nl

Website;            hvinbreng.nl